• +2752 0 25473
 • +30 6984438413
 • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
 • 09:00 - 21:00

Αρθρογραφία

Εδώ γράφουμε απόψεις για τεχνικά θέματα και όχι μόνο

ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/124964/1561 - Προσβασιμότηα ΑμΕΑ

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά

H με Αριθμ. οικ. ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/124964/1561 απόφαση με θέμα: "Αντικατάσταση της υπ’ αρ. 52907/2009 υπουργικής απόφασης «Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία σε κοινόχρηστους χώρους των οικισμών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών» (Β’ 2621) στο ΦΕΚ 6213/Β'/07.12.2022" θεσπίζει Τεχνικές Προδιαγραφές σε σχέση με τις ειδικές ρυθμίσεις, επεμβάσεις και κατασκευές για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία σε κοινόχρηστους χώρους (Κ.Χ.) των οικισμών που προορίζονται για την κίνηση, στάση και δραστηριότητα πεζών όπως αυτοί περιγράφονται στο άρθρο 2.

Οι ανωτέρω προδιαγραφές εφαρμόζονται σε κάθε μελέτη και έργο νέου Κ.Χ. και σε κάθε μελέτη και έργο ανακατασκευής και ανάπλασης Κ.Χ. καθώς και στις μελέτες προσβασιμότητας για υπαίθριους Κ.Χ. 


 
Διαδικασία ένταξης μηχανικών στο μητρώο μελετητών

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά

Με στόχο τη βοήθεια των συναδέλφων για την ένταξη των ιδιωτών μηχανικών στο Μητρώο Μελετητών (Μ.Μ) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών αλλά και την ένταξη των διπλωματούχων μηχανικών στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Μηχανικών της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. από όπου θα αντλείται το επιστημονικό προσωπικό για την ενίσχυση των τεχνικών υπηρεσιών Δήμων και Περιφερειών δίνεται ο παρακάτω οδηγός για την ένταξη:

 1. Στο Μητρώο Μελετητών (Μ.Μ) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών
 2. Στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Μηχανικών της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.

Για την ένταξη στο Μητρώο Μελετητών (Μ.Μ) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών

Κατάθεση διακαιολογητικών:

 • Αυτοπροσώπως στο τμήμα μητρώου Μελετητών της Γενικής Γραμματείας Υποδομών
 • Ηλεκτρονικά στην εξής διεύθυνση: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Προϋποθέσεις:

 • Ο ενδιαφερόμενος να έχει συμπληρώσει τετραετία από την απόκτηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος

Διακαιολογητικά:

 • Αίτηση εγγραφής με επιλογή κατηγοριών μελετών
 • Υπεύθυνη Δήλωση ου Ν. 1599/86  στην οποία, σύμφωνα με το άρθρο 39 του Ν 3316/05, όπως αυτό ισχύει, θα αναγράφονται τα εξής:

  Α) Έχω συμπληρώσει ……τία από τον χρόνο  κτήσεως του διπλώματος
  Β) Έχω συμπληρώσει ……τία από την απόκτηση άδεια άσκησης επαγγέλματος (όπου αυτή απαιτείται)
  Γ) Έχω επαγγελματατική εγκατάσταση στην Ελλάδα

  Δ) Δεν εργάζομαι σε αναθέτουσα Αρχή με σχέση εξαρτημένης εργασίας (Δημόσιο, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης όλων των βαθμών, δημοτικές, νομαρχιακές και δημόσιες επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής, οργανισμούς δημοσίου δικαίου κατά την έννοια της παρ. 9 του άρθρου 1 του Ν. 3316/05 και σε ενώσεις κάθε νομικής μορφής, που συγκροτούνται από τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα)
  Ε)  Δεν έχω συνταξιοδοτηθεί(ή έχω συνταξιοδοτηθεί από ………) από αναθέτουσα Αρχή

  ΣΤ) Δεν έχω ατομική εργοληπτική επιχείρηση, δεν είμαι εταίρος προσωπικής εταιρείας ή διαχειριστής ή εταίρος εταιρείας περιορισμένης ευθύνης ή μέλος διοικητικού συμβουλίου ή νόμιμος εκπρόσωπος ανώνυμης εταιρείας γραμμένης στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.Ε.Π).
  Ζ)   Δεν είμαι γραμμένος στο Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών (Μ.Ε.Κ)
  Η) Δεν παρέχω τις υπηρεσίες μου με οποιαδήποτε σχέση σε εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.Ε.Π (εξαιρούνται οι περιπτώσεις παροχής τέτοιων υπηρεσιών που προβλέπονται από τη νομοθεσία εκτέλεσης δημοσίων έργων, όπως ιδίως στα πλαίσια του συστήματος προσφοράς μελέτη-κατασκευή ή τροποποίηση της μελέτης του έργου).
  Θ ) Δεν έχει εκδοθεί εις βάρος μου οριστική καταδικαστική απόφαση για τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 16 του Ν. 3316/05, καθώς και στις περιπτώσεις α΄και γ΄ της παραγράφου 2 του ίδιου άρθρου.

 • Βιογραφικό Σημείωμα στο οποίο να αναφέρεται η επιστημονική και επαγγελματική σας σταδιοδρομία με αποδεικτικούς τίτλους μεταπτυχιακών σπουδών, βραβείων ή διακρίσεων, που τυχόν σας χορηγήθηκαν καθώς και σύντομη περιγραφή του είδους της παρούσης επαγγελματικής κατάστασής σας (με ημερομηνία, υπογραφή και σφραγίδα  ΑΦΜ και ΔΟΥ ).
 • Αντίγραφο πτυχίου . (Όταν πρόκειται για πτυχία εξωτερικού, απαιτείται επίσημη μετάφραση από το Υπουργείο Εξωτερικών καθώς και η αναγνώριση του πτυχίου από το ΔΟΑΤΑΠ).
 • Άδεια άσκησης επαγγέλματος , όπου αυτή απαιτείται από αντίστοιχα ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ ΤΕΕ, ΓΕΩΤΕΕ, ΑΠΟ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ (ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ), ΒΕΒΑΙΩΣΗ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΜΕΛΟΥΣ  ΓΕΩΤΕΕ
 • Για τη χορήγηση της κατηγορίας -27- (ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ), απαιτείται αναλυτική κατάσταση μαθημάτων βασικού πτυχίου και τυχόν πιστοποιητικά μεταπτυχιακών σπουδών (MASTER) ή λοιπών σπουδών
 • Σε περίπτωση συνταξιούχου, να υποβληθεί το ΦΕΚ όπου έχει δημοσιευθεί η πράξη λύσης της υπαλληλικής σχέσης ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της διαπιστωτικής πράξης αποχώρησης από την Υπηρεσία
 • Διπλότυπο είσπραξης τύπου Α (Σε οιαδήποτε ΔΟΥ στον κωδικό ΚΑΕ 1140904001) με βάση τη μεγαλύτερη τάξη που ζητά ο αιτών , σύμφωνα με τον Πίνακα που ακολουθεί :
  ΑΤΟΜΙΚΑ

  Α΄ 60 ΕΥΡΩ
  Β΄ 75 ΕΥΡΩ
  Γ΄ 105 ΕΥΡΩ

 • Για την κατηγορία Β και Γ:
  Πίνακες μελετών, με αναθεωρημένη αμοιβή  μελετητού (σύμφωνα με τον συντελεστή λ), κατά αιτούμενη κατηγορία   σύμφωνα  με  το  υπόδειγμα  της  Υπηρεσίας ,  οι  οποίοι  θα  φέρουν  την  σφραγίδα  και  την  υπογραφή.

  – Αποδεικτικά εμπειρίας , αν ο εργοδότης είναι:

  α) το Δημόσιο , απαιτείται Βεβαίωση από την αρμόδια Υπηρεσία και

  β) Ιδιώτης , Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 [ όπου να αναφέρεται : είδος μελέτης , έτος ανάθεσης , προϋπολογισμός έργου , συνολική αμοιβή , αμοιβή μελετητού , ιδιότητα και ποσοστό συμμετοχής ] με συνημμένα Δ.Π.Υ (νομίμως επικυρωμένα) , σε περιπτώσεις που εκδίδονται οικοδομικές άδειες , να υποβάλλετε το αντίγραφο αυτών.

  – Σε περίπτωση που ο μελετητής είναι συνεργάτης ή μέλος εταιρίας , απαιτείται κατανομή ποσοστών συμμετοχής όλης της ομάδας , σε πίνακα υπογεγραμμένο από τον εκπρόσωπο της εταιρίας (συνημμένο στην Υπ. Δήλωση ) , σύμφωνα με το υπόδειγμα της Υπηρεσίας, και βεβαιώσεις εκπόνησης του φορέα που εκδόθηκαν για την εταιρία  **(σ.σ αφορά μόνο τους Μηχανικούς για εγγραφή Β ή Γ τάξης Πτυχίου)

Πληροφορίες (αναζήτηση μελετητικών πτυχίων ιδιωτών - εταιριών καθώς και κατηγορίες πτυχίων, νομοθετικό πλαίσιο):

http://www.ypex-mele.gr/

Για την ένταξη στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Μηχανικών της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.

Διαδικασία:

 • Υποβολή ηλεκτρονικής  αίτησης στο αντίστοιχο Μητρώο που  περιλαμβάνει και τη σύνταξη σύντομου ηλεκτρονικού  βιογραφικού σημειώματος (ΕΔΩ)
 • Δήλωση των περιφερειακών ενοτήτων που ο μελετητής επιθυμεί να δραστηριοποιηθεί

Δικαιολογητικά (ηλεκτρονική ανάρτηση):

 • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
 • Πτυχίο ,μεταπτυχιακός τίτλος (εφόσον υπάρχει),διδακτορικό (εφόσον υπάρχει)
 • Όποιο άλλο δικαιολογητικό κρίνει ο ενδιαφερόμενος απαραίτητο


© 2024 Λάμπρος Καρούντζος - Τεχνικό γραφείο